Απόφαση Ορισμού Εισπράκτορα

5 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 2/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
  3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 «Περί οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» (ΦΕΚ 114/Α/1959).
  4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιάσμου.
  5. Την εύρυθμη λειτουργία και τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Στην Kεντρική Υπηρεσία του Δήμου Ιάσμου:

Α. Ορίζει Εισπράκτορα του Δήμου Ιάσμου, τον υπάλληλο Αθανασιάδη Συμεών του Βασιλείου, ειδικότητας ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου-Υδρομετρητών.
Β. Ορίζει Αναπληρωτή Εισπράκτορα του Δήμου Ιάσμου, τον υπάλληλο Δεληγιαννίδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εισπράκτορα.

Στην Δημοτική Ενότητα Σώστη και Κοινότητα Ασωμάτων :

Α. Ορίζει Εισπράκτορα της Δημοτικής Ενότητας Σώστου, με έδρα τον Σώστη, τον υπάλληλο Μπλούχο Θεόδωρο του Πέτρου, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
Β. Ορίζει Αναπληρωτή Εισπράκτορα της Δημοτικής Ενότητας Σώστου, με έδρα τον Σώστη, τον υπάλληλο Δεληγιαννίδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εισπράκτορα.
Γ. Ορίζει Εισπράκτορα της Δημοτικής Ενότητας Σώστου, με έδρα την Κοινότητα Ασωμάτων, τον υπάλληλο Τσολάκη Ελευθέριο του Πέτρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Δ. Ορίζει Αναπληρωτή Εισπράκτορα, της Δημοτικής Ενότητας Σώστου, με έδρα την Κοινότητα Ασωμάτων, τον υπάλληλο Δεληγιαννίδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εισπράκτορα.

Στην Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων:

Α. Ορίζει Εισπράκτορα της Δημοτικής Ενότητας Αμαξάδων, την υπάλληλο Ζάρα Αικατερίνη του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
Β. Ορίζει Αναπληρωτή Εισπράκτορα της Δημοτικής Ενότητας Αμαξάδων, τον υπάλληλο Δεληγιαννίδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εισπράκτορα.

Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής θα γίνεται μόνο από την ταμειακή υπηρεσία της έδρας του Δήμου. Το ίδιο ισχύει και ως προς την εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της, και μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με όμοια νεότερή της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Συνημμένο Αρχείο:

Last modified: 5 Ιανουαρίου 2021

Comments are closed.