Clear sky
10°C
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

9 Ιανουαρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΄Ιασμος, 09-01-2023

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αριθ.πρωτ: 82

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             

ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    

Τηλ.:  2534350100

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007),  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 78 του Ν.4604/2019 και το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.4623/2019.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 4. Την υπ΄αριθμ. 31/35567/10-5-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011),   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιάσμου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω θέσεις Ειδικών Συνεργατών.  
 7. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που  τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.

                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1) Την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Μίας (1) θέσης ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, για θέματα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση, τον ταμειακό προγραμματισμό και  την διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Μίας (1) θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, για θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας (Σύνταξη μελετών, παρακολούθηση προγραμμάτων)
 • Μίας (1) θέσης ΔΕ Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, για θέματα συντήρησης  αντλιοστασίων, λεβητών όλων των κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου Ιάσμου.

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιογραφικό  σημείωμα
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα της απασχόλησης
 • Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών αντίστοιχα για κάθε θέση:

– Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για την 1η θέση.

– Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης τουλάχιστον.

– Πτυχίο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για την 2η θέση.

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού.

– Πτυχίο ΔΕ Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, για την 3η θέση.

 • Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  με  την  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  έχουν  τα  γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ε.)   (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν  συμπληρώσει  το  κατώτατο  όριο  ηλικίας  διορισμού  (21ο έτος)  (άρθρο 13  του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14  του  Ν. 3584/2007)
 • Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του  Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16  του  Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, στον Δήμο Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

3)  Η  παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και  γ)  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου Ιάσμου.

                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

                                    ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 10 Ιανουαρίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *