Clear sky
28°C
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

5 Απριλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 04 – 04 – 2023

ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                    Αριθ.πρωτ: 2495

Τηλ.:  2534350100

e- mail: politis@iasmos.gr

                                  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη   δύο  (2) Ειδικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ

        Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/τ.Α’/07-06-2010).
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007),  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 78 του Ν.4604/2019 και το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.4623/2019.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου  Ιάσμου (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011),   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιάσμου δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω τέσσερις (4) ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους – συνεργάτες, ενώ σήμερα απασχολείται μόνο ένας.  
 6. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που  τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 7. Την αριθ.πρωτ.2521/4.4.2023 διαπιστωτική πράξη περί εκτέλεσης καθηκόντων δημάρχου.

                                                         ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1).  Την πλήρωση  δύο  (2) θέσεων Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • δύο (2) θέσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Λογιστών,  για θέματα της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση, τον ταμειακό προγραμματισμό και  την διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα   παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βιογραφικό  σημείωμα
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,

       ανάλογη με τα αντικείμενα της απασχόλησης

 • Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ  Οικονομικών Επιστημών   της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

–   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης τουλάχιστον.

–    Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

 • Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  με  την  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  έχουν  τα  γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ε.Ε.)   (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
 • Να έχουν  συμπληρώσει  το  κατώτατο  όριο  ηλικίας  διορισμού  (21ο έτος)  (άρθρο 13  του Ν. 3584/2007)
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14  του  Ν. 3584/2007)
 • Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του  Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16  του  Ν. 3584/2007)
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007)

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023,  στον Δήμο Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

3).  Η  παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Ν. Ροδόπης και να  αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και  γ)  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου Ιάσμου.

                              Ο  ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                        ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 5 Απριλίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *