ΜΠΑΤΖΙΟΥ Λεμονιά

Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.