ΜΟΥΜΙΝ Μουμίν

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.