ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν

Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.