ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.