ΓΙΟΥΣΟΥΦ Γιουσούφ

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδέσποτων Ζώων

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων (οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 10 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.