ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας – Αναπληρωτής Δημάρχου

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.