ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ε του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Επίβλεψης και εποπτείας προγράμματος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> (ΦΕΚ 1444- ΤΕΥΧΟΣ Β’/22.10.2001, ΦΕΚ 17–ΤΕΥΧΟΣ Β’/14.01.2011, ΦΕΚ 183 – ΤΕΥΧΟΣ Γ’ / 24.02.2020)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.