ΧΟΥΣΕΙΝ Σαλήμ

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση, τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και ειδικότερα:

1.  Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συμμετοχικός σχεδιασμός, στοχοθεσία, περίγραμμα   θέσεων,   ροή   διαδικασιών,   οριζόντιες   συνέργειες,   διαφάνεια,   έλεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση)

2.  Τη βελτίωση  της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου

3.Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον Δήμο

4.  Την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.)

5.  Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου για την τοπική αυτοδιοίκηση

6.  Την προώθηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού

7.  την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης

Β. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη δημοτική αποκέντρωση και ειδικότερα:
1. Την  προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του δημότη:

α) με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία  των  κοινοτήτων    σε  συνεργασία  με  τους προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες

β) με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνελεύσεις,τοπικά δημοψηφίσματα),

γ) με τον επανακαθορισμό των ορίων των Κοινοτήτων στην κατεύθυνση της ισόρροπης χωρικής και πληθυσμιακής κατανομής τους.

Γ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:

 1. Tην  εναρμόνιση  του  Δήμου  με  το  ισχύον (εθνικό  και  κοινοτικό)  πλαίσιο  παροχής  υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.

2.Tη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.

 3.  Tις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.

 4. Tον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Δ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και του διατομεακού σχεδιασμού:

Ε. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα:

1.  τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά

2.  τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών

ΣΤ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:

1.  την απορρόφηση εργατικού δυναμικού    με την υλοποίηση δωρεάν συμβουλευτικών δράσεων   προς   ανέργους   για   υποστήριξη   και   ενθάρρυνσή   τους   στην   εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και με

2.  την   απορρόφηση   εργατικού   δυναμικού     με   τη   δημιουργία   δημοτικών   γραφείων ενημέρωσης για την απασχόληση με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.

Θ. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

Comments are closed.