ΧΟΥΣΕΙΝ Σαλήμ

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.