ΑΡΗΦ Μεχμέτ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων, Πολιτικής Προστασίας, Αδέσποτων Ζώων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Έχει αναλάβει:

Τις αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων  και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

3.3 Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος, των αδέσποτων ζώων και ιδίως

  • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
  • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
  • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
  • Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
  • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
  • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες έχει εξουσιοδοτηθεί για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.