ΑΛΗ Οζάν

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανεργίας και Απασχόλησης

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Απασχόλησης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο δ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.